Liên hiệp hội
QUY CHÊ XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

QUY CHÊ

XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG
CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-VHNT ngày 21 tháng 10 năm 2011
của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng)

CHƯƠNG I

Những quy định chung

Điều 1:

Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn hồ sơ, thủ tục, quy trình xét các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp Hội) và của Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Việc bình xét thi đua và tổ chức khen thưởng được thực hiện định kỳ hằng năm.

Điều 2:

Đối tượng áp dụng

1/ Tập thể: 9 Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội (Nhà văn, Âm nhạc, Sân khấu, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Văn nghệ dân gian, Kiến trúc sư) và các bộ phận trực thuộc cơ quan thường trực của Liên hiệp Hội (Tạp chí Non Nước, Website, Văn phòng)

2/ Các cá nhân: Hội viên của 9 Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội và CBCCVC ở các bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội.

Điều 3:

Nguyên tắc khen thưởng

1/ Công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời và đảm bảo hồ sơ thủ tục theo quy định.

2/ Đảm bảo, thống nhất về hình thức và đối tượng khen thưởng.

3/ Việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo tiêu chuẩn, mức độ thành tích đã đạt được.

4/ Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét đề nghị khen thưởng với mức cao hơn.

5/ Không khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với các trường hợp sau:

- Không đăng ký thi đua theo quy định.

- Không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo hoạt động quý, 6 tháng, năm.

Điều 4:

Hội đồng thi đua khen thưởng:

1/ Hội đồng thi đua khen thưởng của Liên hiệp Hội:

a- Chủ tịch Liên hiệp Hội là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Liên hiệp Hội.

b- Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đồng thời là Hội đồng thi đua khen thưởng của Liên hiệp Hội.

2/ Hội đồng thi đua khen thưởng các Hội thành viên:

a- Chủ tịch Hội chuyên ngành là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội chuyên ngành.

b- Ban chấp hành Hội chuyên ngành đồng thời là Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội chuyên ngành.

Điều 5:

Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Liên hiệp Hội có thẩm quyền:

- Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền Chủ tịch Liên hiệp Hội theo luật thi đua, khen thưởng cho các đối tượng quy định tại điều 2 của quy chế này.

- Đề xuất lên cấp trên khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp Hội theo luật thi đua khen thưởng hoặc quy chế thi đua khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Đà Nẵng.

Chương II

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Điều 6:

1/ Danh hiệu thi đua

a- Đối với tập thể: Tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở hoặc tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp cơ sở.

b- Đối với cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp cơ sở.

2/ Hình thức khen thưởng: Giấy khen

Điều 7:

Tiêu chuẩn khen thưởng

1/ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở được xét tặng cho các đối tượng có nhiều hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào xuất sắc, có hiệu quả tốt đối với thành phố, Trung ương.

Danh hiệu Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp cơ sở được xét tặng cho các đối tượng có nhiều hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào tốt, có hiệu quả đối với thành phố, Trung ương.

2/ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được xét tặng cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào hoạt động của Hội, (có tác phẩm được giải thưởng cao trong các cuộc thi do các Sở, ban, ngành của thành phố hoặc Trung ương tổ chức).

Danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp cơ sở được xét tặng cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào hoạt động của Hội, (có tác phẩm được giải thưởng trong các cuộc thi do các Sở, ban, ngành của thành phố hoặc Trung ương tổ chức).

Điều 8:

Tiền thưởng

1/ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Liên hiệp Hội.

2/ Tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của Liên hiệp Hội được cấp mỗi năm.

3/ Mức thưởng:

a- Đối với tập thể:

- Tập thể lao động xuất sắc: Không quá mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

- Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ: Không quá 80% mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

b- Đối với cá nhân:

- Chiến sĩ thi đua : Không quá 60% mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Không quá 40% mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG III

Hồ sơ đề xuất khen thưởng

Điều 9:

a- Đối với tập thể:

1/ Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội chuyên ngành hoặc bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội.

2/ Báo cáo thành tích thi đua của Hội chuyên ngành hoặc bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội.

3/ Tờ trình đề xuất khen thưởng của Hội chuyên ngành hoặc bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội.

b- Đối với cá nhân:

1/ Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội chuyên ngành hoặc bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội.

2/ Báo cáo thành tích của cá nhân

3/Tờ trình đề xuất khen thưởng của Hội chuyên ngành hoặc bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội.

Điều 10:

Quy trình xét khen thưởng và thời gian trình hồ sơ đề nghị khen thưởng và phát động phong trào đăng ký thi đua.

a- Đăng ký danh hiệu và hình thức thi đua:

1/ Trước ngày 20/2 hằng năm các hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội, các bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng với Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp Hội và Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố.

2/ Trước ngày 1/3 hàng năm Liên hiệp Hội đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng với Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố.

b- Thời gian xét đề xuất các danh hiệu và hình thức thi đua:

1/ Trước ngày 30/10 hằng năm, các hội thành viên, các bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội trình hồ sơ đề xuất các danh hiệu và hình thức thi đua cấp cơ sở và cấp thành phố.

2/ Trước ngày 30/11 hằng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp Hội tiến hành họp xét quyết định các danh hiệu và hình thức thi đua cấp cơ sở và cấp thành phố.

3/ Trước ngày 15/12 hằng năm, Liên hiệp Hội trình hồ sơ thi đua đề xuất các danh hiệu và hình thức thi đua với Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố.

CHƯƠNG IV

Điều khoản thi hành

Điều 11:

1/ Các hội thành viên, các bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội, hội viên thuộc các hội chuyên ngành và CBCCVC thuộc Liên hiệp Hội gửi báo cáo đăng ký thi đua, hồ sơ đề nghị khen thưởng lên Hội đồng thi đua Liên hiệp Hội.

2/ Các hội thành viên, các bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội, hội viên, CBCCVC thuộc Liên hiệp Hội có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế khen thưởng này.

Điều 12:

Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp Hội có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các hội thành viên, các bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội, hội viên, CBCCVC thực hiện nghiêm túc quy chế này.

Điều 13:

Trong quá trình thực hiện quy chế, nếu có gì vướng mắc, các hội thành viên, các bộ phận trực thuộc Liên hiệp Hội, hội viên, CBCCVC kịp thời phản ánh về Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp Hội để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn phong trào thi đua của Liên hiệp Hội và thành phố.

TM.LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH

Bùi Công Minh

(đã ký)


Xem file đính kèm :
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Báo cáo Đại hội Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009-2014(04-01-2011)
Điều lệ liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP Đà Nẵng(23-12-2010)
Thứ sáu, ngày 18/01/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn