Học tập đạo đức Hồ Chí Minh
Vai trò của con người trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ý nguyện của Người từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến lời di chúc cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi vấn đề trồng người, các công việc của con người là mối quan tâm thường trực, là trách nhiệm hàng đầu trong cuộc đời của mình. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về phát huy sức mạnh con người, về xây dựng con người… đã góp phần to lớn vào việc đào tạo cho dân tộc Việt Nam những con người ưu tú, và những lớp người đó đã đưa dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn đem lại tự do, hạnh phúc cho toàn dân.

Trong công cuộc đổi mới đất nước đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt chú trọng đến vấn đề phát huy nội lực. Một trong những yếu tố tạo thành sức mạnh nội lực của Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Nhờ có sức mạnh của khối đại đoàn kết mà nhân dân ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, phát huy được nội lực của toàn dân tộc.

Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế - chính trị - xã hội hiện nay, nhiều thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá về mọi mặt, nhằm phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các thế lực thù địch đã có nhiều âm mưu và thủ đoạn để phá hoại, làm lung lay khối đại đoàn kết dân tộc. Do đó, việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa vô cùng to lớn góp phần ổn định kinh tế - xã hội và quyết định xây dựng thành công hay thất bại chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết phải hiểu rõ về yếu tố con người trong lịch sử, đặc biệt là hệ thống các quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người nghiên cứu, đúc kết trong những khái niệm, phạm trù đơn giản nhưng phản ánh được toàn diện về “con người” của dân tộc Việt Nam.

Người không chỉ triết luận về con người, quyền con người; không chỉ nói suông, mà còn, hơn nửa thế kỷ Người đã đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng con người. Con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh đó là con người bao trùm cả lịch sử nhân loại, con người được xem xét với nhiều phạm vi khác nhau: gia đình, họ hàng, bầu bạn, đồng bào cả nước, loài người. Con người không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực của cách mạng và sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Không chỉ nêu lên các quan điểm về con người mang tính khoa học, cách mạng và nhân đạo, Hồ Chí Minh còn lãnh đạo chỉ đạo Đảng, Nhà nước và toàn xã hội thực hiện sự nghiệp giải phóng con người. Với tư tưởng của Người, hàng triệu người Việt Nam đã vùng lên đấu tranh thoát khỏi áp bức, nô dịch, bất công, giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Khái niệm “con người” được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng ở từng hoàn cảnh, điều khác nhau. Trong lĩnh vực chính trị- xã hội: Hồ Chí Minh thường dùng những cụm từ: Nhân dân, dân, quần chúng, đồng bào, cán bộ, đảng viên… tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh, nội dung cụ thể để đạt tới sự giản dị, dễ hiểu nhưng rất chính xác, tinh tế theo đúng tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin. Còn khi nói tới những vấn đề của con người trong văn hóa, đạo đức, triết học, Hồ Chí Minh thường dùng các từ: Người, con người.

Con người với tư cách là con người xã hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra một định nghĩa rất độc đáo: “chữ Người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người”. Với cách hiểu này, con người là có tính xã hội, là con người xã hội, là thành viên của một cộng đồng nhất định. Cộng đồng đó là: Gia đình, họ tộc, làng xóm, đất nước cho đến cả nhân loại.

Con người là sự thống nhất giữa con người cá nhân và con người xã hội. Trong mọi trường hợp khi nhấn mạnh và coi trọng cá nhân thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định vai trò của con người với tư cách là tập thể, cộng đồng xã hội. Ngược lại, khi nói đến những con người tập thể, xã hội thì cũng bao hàm trong đó những con người cụ thể.

Sự thống nhất giữa con người cá nhân và con người xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là sự thống nhất giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, lợi ích xã hội, giữa lợi ích chung và lợi ích riêng. Cụ thể là sự thống nhất giữa lợi ích của mỗi cá nhân với lợi ích của Đảng, của dân tộc

Con người là sự thống nhất giữa con người giai cấp, dân tộc và nhân loại. Con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là con người giai cấp, dân tộc mà còn là con người nhân loại. Con người dù thuộc dân tộc nào, giai cấp nào thì cũng đều có đặc điểm chung là sinh ra phải được bình đẳng, tự do và được mưu cầu hạnh phúc, phải được hưởng các quyền con người.

Từ đó, Người quan niệm vai trò của con người được thể hiện tập trung ở vai trò của quần chúng nhân dân, là người sáng tạo chân chính ra lịch sử chứ không phải ở vài ba cá nhân anh hùng nào. Con người là vốn quý nhất, yếu tố quyết định thành công của cách mạng. Con người là mục tiêu, động lực của cách mạng và công cuộc xây dựng xã hội mới

Con người không chỉ là mục tiêu của cách mạng mà còn là mục tiêu của công cuộc xây dựng xã hội mới. Vì vậy, xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm tạo cho nhân dân một cuộc sống ngày càng đầy đủ về vật chất và tinh thần; “Làm cho nhân dân lao động thoát khỏi sự bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được no ấm và sống một đời hạnh phúc”; “làm cho đời sống của nhân dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn”.

Người khẳng định rằng, nhân dân lao động là người sáng tạo ra mọi của cải vật chất và tinh thần của xã hội, là người sáng tạo ra lịch sử xã hội. Và Người khẳng định: Lực lượng dân thật vĩ đại, khả năng của dân thật phi thường nhưng điều đó chỉ có được khi nhân dân đoàn kết. Sự đoàn kết là sức mạnh vô địch. Vì vậy trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự đoàn kết nhân dân coi đó là vấn đề chủ chốt có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Việt Nam. Người đã thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất để thực hiện sự đoàn kết toàn dân.

Kế thừa và vận dụng các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người, về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngày càng quan tâm chú ý đến việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong quá trình đổi mới tư duy, nhận thức của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc đã có những phát triển mới với tư tưởng bao trùm là “lấy dân làm gốc”. Trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, khi nói về đại đoàn kết Đảng ta dùng cụm từ “đại đoàn kết dân tộc”, đến Đại hội lần thứ IX Đảng ta dùng cụm từ “đại đoàn kết toàn dân tộc” cho thấy sự phát triển trong nhận thức của Đảng, đại đoàn kết là đại đoàn kết toàn dân, Đảng ta luôn khẳng định: “Đại đoàn kết dân tộc là một đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội lần thứ XI khẳng định lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh làm điểm tương đồng…”. Đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

Một là, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân gắn liền với việc bảo đảm công bằng xã hội.

Hai là, bảo đảm và thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân.

Ba là, đẩy mạnh việc giáo dục các giá trị tinh thần truyền thống cho thế hệ trẻ.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Năm là, đẩy mạnh công tác giáo dục, đề cao cảnh giác với những âm mưu lợi dụng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới.

Với nước ta hiện nay, để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại chúng ta phải phát huy được sức mạnh nội lực đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế. Vì vậy, việc củng cố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để phát huy sức mạnh nội lực mang tính thời sự cấp bách. Tuy nhiên, truyền thống đại đoàn kết dân tộc đang đứng trước những thách thức lớn lao đối với tồn vong của chế độ. Để củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng, Nhà nước cần phải kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo các quan điểm của Hồ Chí Minh về con người, đặc biệt là tư tưởng coi con người không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực của cách mạng để có những biện pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với mục tiêu của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới./.

(bqllang.gov.vn) 

Tâm Trang

CÁC TIN KHÁC
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (07-08-2019)
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31-07-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (15-07-2019)
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (02-07-2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam (18-06-2019)
Phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh (11-06-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay (29-05-2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam (20-05-2019)
Bác Hồ với văn hóa nghệ thuật (10-05-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền (02-05-2019)
Những lời dạy của bác Hồ về tu dưỡng đạo đức trong cán bộ Đảng viên (25-04-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ (16-04-2019)
Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam (08-04-2019)
Bác Hồ viết Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá (01-04-2019)
Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (25-03-2019)
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19-03-2019)
Đoàn kết theo di chúc của Bác (11-03-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm 'Sửa đổi lối làm việc' (05-03-2019)
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế (22-02-2019)
Giá trị phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay (18-02-2019)
Thứ ba, ngày 20/08/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn