Thông tin văn nghệ
Kế hoạch Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018;

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đru phẩm chất đạo đức, có tài năng nghệ thuật và uy tín nghề nghiệp để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo hoạt động tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai công việc đúng tiến độ đề ra.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thông báo Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018

- Thời gian: Tháng 4/2017.

- Nội dung: xây dựng Thông báo về Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 và phổ biến, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

- Thời gian: Từ nay đến hết ngày 25/11/2017

- Địa điểm: Các Hội đồng cấp cơ sở.

3. Tham mưu thành lập Hội đồng cấp thành phố

- Thời gian: Quý I/2018 (Căn cứ vào tình hình tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đề xuất cụ thể).

- Nội dung:

a) Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định thành lập Hội đồng cấp thành phố để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 do các Hội đồng cấp cơ sở trình lên.

b) Thành phần Hội đồng cấp thành phố thực hiện theo Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, gồm 11 đến 15 thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND thành phố;

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phụ trách nghệ thuật;

- Các thành viên Hội đồng gồm: đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh; đại diện các đơn vị nghệ thuật tỉnh; chuyên gia về các chuyên ngành nghệ thuật; Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú của tỉnh.

- Tổ thư ký: Văn phòng UBND thành phố, Phòng Quản lý Văn hóa, Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính.

4. Tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước

a) Tổ chức họp Hội đồng cấp thành phố để xét chọn những hồ sơ do các Hội đồng cấp cơ sở đề nghị theo quy định.

- Thời gian: Từ ngày 20/01/2018 đến ngày 10/02/2018

b) Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ;

- Thời gian: Từ ngày 13/02/2018 đến ngày 20/02/2018

c) Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả;

- Thời gian: Từ ngày 20/02/2018 đến ngày 10/3/2018

d) Hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý gửi cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.

- Thời gian: Trước ngày 15/3/2018

5. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước và hướng dẫn tham dự Lễ trao tặng

- Thời gian: Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước.

- Nội dung: Sở Văn hóa và Thể thao đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của UBND thành phố Đà Nẵng và Website của Sở Văn hóa và Thể thao.

6. Hướng dẫn tham dự Lễ trao tặng

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo và hướng dẫn các cá nhân được trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tham dự Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước (nếu có).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý Văn hóa

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 của Sở Văn hóa và thể thao;

- Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp thành phố;

- Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng cấp thành phố thành lập Tổ Thư ký;

- Tham mưu lãnh đạo Sở văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, phối hợp phổ biến Thông báo Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các phiên họp của Hội đồng cấp thành phố;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp thành phố theo quy định;

- Tham mưu trả lời đơn thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018;

- Phối hợp với Phòng KHTC tham mưu các nội dung kinh phí có liên quan.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt các nội dung kinh phí có liên quan theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

3. Văn phòng Sở

- Chủ trì đăng tải Thông báo và các nội dung có liên quan Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 trên trang website của Sở.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp thành phố;

Trên đây là hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, đề nghị các phòng, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.
 KT. GIÁM ĐỐC   

 PHÓ GIÁM ĐỐC
 

Nguyễn Thị Hội An                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

CÁC TIN KHÁC
Giải Đặc biệt 40 triệu đồng thi viết truyện ngắn đang chờ bạn (06-05-2019)
Phát động cuộc thi thiết kế logo Năm ASEAN 2020 (19-04-2019)
Thể lệ cuộc thi truyện ngắn, ký, tản văn "Viết về tuổi thơ" (05-04-2019)
Phát động cuộc thi vẽ tranh "Vì một Việt Nam xanh" (03-04-2019)
Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' trên trang nhất (01-04-2019)
Vĩnh biệt điêu khắc gia Lê Công Thành (31-03-2019)
Phát động Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019 (27-03-2019)
Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (22-03-2019)
Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về TP Hải Phòng với tổng giải thưởng 300 triệu đồng (01-03-2019)
Thể lệ cuộc trưng bày ảnh "Nét đẹp Quảng Nam - Hội An" lần thứ Nhất - năm 2019 (01-03-2019)
Thể lệ Cuộc thi truyện ngắn "lửa mới" trên văn nghệ quân đội (2018-2019) (01-03-2019)
Cuộc thi "Sáng tác văn tế Đại thi hào Nguyễn Du và Bạn đọc thuộc Kiều" (26-02-2019)
Thi sáng tác về nhân vật văn học châu Âu (11-02-2019)
Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng chúc mừng năm mới (29-01-2019)
Mời sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam (17-01-2019)
Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2019 (10-01-2019)
Thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu tượng tỉnh Thanh Hóa” (03-12-2018)
Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Bắc Ninh (22-11-2018)
Cuộc thi Sáng tác Văn học - Nghệ thuật về thành phố Hải Phòng năm 2018 (12-11-2018)
Thông báo Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về thành phố Đà Nẵng (31-10-2018)
Chủ Nhật, ngày 26/05/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn