CÁC SỐ KHÁC
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 166 (Tháng 5/ 2011)
 
MÃI MÃI XỨNG ĐÁNG LÀ CƠ QUAN QUYỀN LỰC CAO NHẤT CỦA NHÂN DÂN

Tô Phương

Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng Tuyển cử tự do, dân chủ của nước Việt Nam độc lập, lập ra Quốc hội dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và châu Á, tạo ra cơ sở pháp lý cho đấu tranh chính trị và ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Quốc hội là sự thể hiện ý chí, quyết tâm và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ, là sự tin tưởng sâu sắc của Đảng đối với quần chúng cách mạng. Đó là biểu hiện khát vọng của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự ra đời và phát triển của Quốc hội hơn 60 năm qua gắn liền với sự phát triển của đất nước, làm rạng rỡ cho Tổ quốc ta, dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhờ kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ cực kỳ to lớn: Tổ chức một cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, giải phóng miền Bắc, đưa nửa nước đi vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tạo thêm sức mạnh cùng nhân dân miền Nam tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thời kỳ mới đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội. Đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đại biểu, tăng đại biểu chuyên trách. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Đổi mới mạnh hơn nữa quy trình xây dựng luật, giảm việc ban hành pháp lệnh. Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Theo tinh thần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Đồng bào và chiến sĩ cả nước bầu ra đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực cao nhất. Nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối của Đảng. Các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều có sự tham gia và phản ánh lợi ích của đại đa số nhân dân. Nhân dân có quyền và trách nhiệm xây dựng, hoạch định và thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập hiện nay, vai trò, vị trí của Quốc hội ngày càng được nâng cao. Quốc hội đã tỏ rõ sự kết hợp hài hòa hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, là hiện thân của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trải qua hơn 60 năm hoạt động, với khóa XII vừa hết nhiệm kỳ, Quốc hội nước ta xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân, ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất và cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất thông qua chức năng lập hiến và lập pháp; quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước; xác định những nội dung hoạt động chủ yếu của chính quyền nhân dân và chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, bảo đảm xây dựng và củng cố chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân.

Đảng ta luôn luôn coi Nhà nước là vấn đề cơ bản của sự nghiệp cách mạng, luôn luôn quan tâm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, để Nhà nước thực sự là trụ cột của hệ thống chính trị và công cụ chủ yếu thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, cũng là điều kiện bảo đảm giữ vững và phát huy thành quả của cách mạng. Đảng ta đã thừa kế và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ý thức sâu sắc về vai trò Nhà nước trong hệ thống chính trị, Đảng ta xác định xây dựng và hoàn thiện Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây và Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay đã đi cùng cuộc hành trình của dân tộc viết nên những trang sử vàng rực rỡ. Vào những ngày này, trong không khí sôi nổi bước vào bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chúng ta càng khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết góp phần xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi công dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng Quốc hội và hệ thống chính quyền vững mạnh.

Chào mừng Quốc hội khóa XIII nhân dân ta tin tưởng rằng Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quốc hội XII khóa trước để mãi mãi xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, có đầy đủ tinh thần và nghị lực, sức mạnh và tài năng để khắc phục mọi khó khăn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoàn thành mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

T.P.

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com